โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ติดตาม ตรวจเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.30