โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

เหรียญทอง ประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญทอง ประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย