โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

อบรมเชิงปฏิบัติการ ปปช. สพฐ. น้อย ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30