โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติช่วงเตรียมเปิดภาคเรียน ในถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)