โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

การประกวด 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม สพม.30