โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเผยแพร่

# File Added by Downloads
1 pdf ป้องกันและปราบปรามการทุจริต admin 8
2 pdf พรบ.ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 admin 8
3 pdf ตรวจเงินแผ่นดิน admin 7
4 pdf ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครู พ.ศ.2548 admin 8
5 pdf กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 admin 8
6 pdf ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา.. (1) admin 7
7 pdf ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561 admin 6
8 pdf ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 admin 6
9 pdf ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557 admin 6
10 pdf ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554 admin 6
11 pdf ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560 admin 7
12 pdf ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 admin 6
13 pdf พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 admin 6
14 pdf พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553 (1) admin 7
15 pdf พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553 admin 6
16 pdf พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 admin 6
17 pdf พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 admin 8
18 pdf พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545 admin 6
19 pdf พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545 admin 6
20 pdf พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 admin 6
21 pdf รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 admin 6
22 pdf พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพื่ิมเติม (1) admin 6
23 pdf พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 admin 6
24 pdf พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 admin 7
25 pdf คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 admin 7