โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเผยแพร่

# File Added by Downloads
1 pdf ป้องกันและปราบปรามการทุจริต admin 22
2 pdf พรบ.ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 admin 24
3 pdf ตรวจเงินแผ่นดิน admin 22
4 pdf ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครู พ.ศ.2548 admin 21
5 pdf กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 admin 21
6 pdf ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา.. (1) admin 20
7 pdf ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561 admin 19
8 pdf ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 admin 21
9 pdf ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557 admin 21
10 pdf ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554 admin 23
11 pdf ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560 admin 20
12 pdf ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 admin 18
13 pdf พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 admin 17
14 pdf พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553 (1) admin 21
15 pdf พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553 admin 16
16 pdf พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 admin 21
17 pdf พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 admin 23
18 pdf พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545 admin 19
19 pdf พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545 admin 16
20 pdf พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 admin 17
21 pdf รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 admin 18
22 pdf พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพื่ิมเติม (1) admin 21
23 pdf พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 admin 22
24 pdf พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 admin 21
25 pdf คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 admin 19