โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายกำธร    พลโลหะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
086-8654715

นางสมพิศ   ทิพย์สุนา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
061-6602263


นางอังคณา      ต่อติด
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
098-1026998นางเรณู   ไพศาลพงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
098-5044959นางสาววิไลวรรณ   นันตะเวช
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
093-5715245


นางสัมฤทธิ์    ผดุงชีพ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
087-2585196นายจตุรงค์    คงจตุพร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
081 – 3693635นางสุพรรษา  ดอนวิชา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
099-0398518


นายศราวุธ    ดลประสิทธิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
087-4522473นางสาวธัญญาลักษณ์   รองแก้ว
พนักงานราชการ
062-9824456


นางจันทร์เพ็ญ   ลุมไธสงค์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
081 – 3809798

นายศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
084-2494255นางสาวภิราภรณ์  แสนบุญ
พนักงานราชการ
080-1701415นายสุทัศน์   เพิ่มพูล
พนักงานราชการ
081 – 0739861

นายปรพนธ์  งามประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง
094-2920060