โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางวิไลลักษณ์   สารีสาย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
089 – 9476798


นายอภิเดช    ทิพย์สุนา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
081 – 0759264


นายชัยวิทย์    ต่อติด
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
098-1035670