โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายจักรพันธ์    ญาณะนันท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
090-2848937

นายยุทธศักดิ์    ลุมไธสงค์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
086 – 6388955

นายชูสกุล   ทราบพรหมราช
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
082-1544071

นางนิตยา   ลาเหลา
พนักงานราชการ
084-2981314