โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เกี่ยวกับเรา


ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนคอนสวรรค์

ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 173 หมู่ 12 บ้านจอก ตําบลคอนสวรรค์

อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140

สัญลักษณ์

เป็นรูป กราฟ Y = ex

อยู่บน อักษรย่อโรงเรียน ค.ว.

ภายในวงกลมกลีบบัว หมายถึง การศึกษาคือ ความเจริญงอกงาม

ดอกไม้ประจําโรงเรียน คือ ดอกกาหลง

ปรัชญา

 ผู้มีปัญญาย่อมพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้ประสบสันติสุข

 คติพจน์

 ซื่อสัตย์ สามัคคี ความรู้ดี มีวินัย

สีประจําโรงเรียน

ม่วง-ชมพู

สีม่วง หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ความสง่างาม

สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยน สุภาพ นุ่มนวล

อัตลักษณ์โรงเรียน

ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม