โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • นางเมตตา ทาท่าหว้า
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระ
  • นางสาวสุพิชชา ภูริธร
   ครู คศ.1
  • นางสาวน้ำหวาน ศิลมั่น
   ครูผู้ช่วย
  • นางสาวอาภาภรณ์ ชัยจำรัส
   ครูชำนาญการพิเศษ
  • นายวันฉัตร ทับทิมแท้
   ครู คศ.1
  • นางสาวพรวิภา ชนะพาล
   ครูอัตราจ้าง
  • Miss AKat
   ครูต่างชาติ
1,092 Views