โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • นางชนานันท์ ทองแสง
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระ
  • นายสุรศักดิ์ ก่านหงษ์
   ครูชำนาญการพิเศษ
  • นายปิยวัฒน์ ปัตถา
   ครูชำนาญการพิเศษ
  • นางจิราวรรณ แสงทอง
   ครูชำนาญการพิเศษ
322 Views