โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19