โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 45