โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน

งดการเรียนการสอนรูปแบบ on-site ที่โรงเรียน ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่ 10-23 กรกฎาคม 2564 โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online on-demand และ on hand

479 Views