โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ระดับ ScQA