โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์