โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม “ธรรมสำหรับวัยรุ่น” บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต