โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพกีฬาภายใน กางหลงเกมส์ ครั้งที่ 49