โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6