โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพตรวจโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564