โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564