โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564