โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563