โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

แนวปฏิบัติการมาโรงเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19