โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

โรงเรียนคอนสวรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิแจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564