กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • นางชนานันท์ ทองแสง
  ครูชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มสาระ
  • นายสุรศักดิ์ ก่านหงษ์
   ครูชำนาญการพิเศษ
  • นายปิยวัฒน์ ปัตถา
   ครูชำนาญการพิเศษ
  • นางจิราวรรณ แสงทอง
   ครูชำนาญการพิเศษ
711 Views