ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนคอนสวรรค์

กำหนดวัน เวลาและสถานที่ รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนคอนสวรรค์ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนคอนสวรรค์ และเว็บไซด์โรงเรียน https://www.kwsc.ac.th (อ่านรายละเอียดไฟล์แนบท้าย)

645 Views