ค้นหาห้องเรียนออนไลน์ ตามตารางสอน

นักเรียนสามารถค้นหาลิงค์เข้าเรียนที่ครูประจำวิชานัดหมาย กรณีเรียนผ่าน Google Meet ตามวันเวลาที่กำหนด โดยเลือกวันที่และ  รหัสวิชาที่ต้องการเข้าเรียน ก่อนเวลาเรียนอย่างน้อย 5 นาที

1,307 Views