โรงเรียนคอนสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

691 Views