ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) และภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP)

โรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ณ ห้องนครกาหลง อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนคอนสวรรค์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สมัครเรียนออนไลน์ https://forms.gle/qovbiEQu2WRcUGxZA

1,379 Views