ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ SMT และ IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนคอนสวรรค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) และ ห้องเรียนพิเศษแบบเข้ม (IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกท่านปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการสอบ ตามเอกสารแนบท้าย อย่างเคร่งครัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องพิเศษ-ปี-2565

473 Views