ประกาศโรงเรียนคอนสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 แผนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนคอนสวรรค์ ได้ประกาศยกเลิกการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 นั้น โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 แผนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

โดยมีกำหนดการมอบตัวนักเรียน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2565

ทั้งนี้ผู้มอบตัวนักเรียนต้องเป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะของนักเรียนเท่านั้น

ประกาศรายชื่อมอบตัว-ม1-ม4-ปี-2565-2

795 Views