โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ภาพเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2563