โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

VTR ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนคอนสวรรค์