โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน

คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อติดตามการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019