โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10