โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

นักเรียนที่ได้คะแนน O-net ภาษาไทย สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2562