โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

สพม.30 ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563