โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางกมลณัท   คลังเงิน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
081 – 5497630

นายวุฒิไกร     ไพศาลพงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
087 – 4235595, 093-3200012

นางเยาวภา   สมนาม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
084 – 7960944


นางอำนวยพร   เพิ่มเติม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
089 – 5798805


นางณัฐฐากร  ปัตถา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
081-2712859นางสาวอรุณี   ศรีวงษ์ชัย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
098-5862335นางสาวรุ่งระพิน   วงศ์อินตา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
081 – 0608311

นางญาณภัทร   ครองถิ่น
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
081-9975957


นางสาวณัฐพร   ดำรงชาติ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
098-5867897

นายบุญรอด   นาอุดม
ครู ครู วิทยฐานะชำนาญการ
098-7243916