โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางนงเยาว์   บานฤทัย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
082 – 3771444

นางเสาวลักษณ์      ทวีเงิน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
083 – 7407539

นางสายสมร   มาฆะเซ็นต์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
089  – 6257696

นางสมหวัง   บำรุงพันธุ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
088-5954202


นางกนิษฐ์   จอมศรีกระยอม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
089 – 2841891


นายดำรงศักดิ์ ศรีวิชัย
     ครู วิทยฐานะชำนาญการ
089-8477947