โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวไพรินทร์  สุขปาน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
098 4378336


นายปฐมพงษ์   บานฤทัย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
093-4968853,

090-6149354

นางรำไพ     ชนะจอก
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
086-2472906นายเสรี   สมบูรณ์น้อย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
093-5326539


นายสุชาติ  ตุงชีพ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
087-2540244


นายเชิดพงษ์ งอกนาวัง
ครูผู้ช่วย