โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางเมตตา   ทาท่าหว้า
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
081-0687385


นางสาวอาภาภรณ์  ชัยจำรัส
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
095-8830555


นายวันฉัตร  ทับทิมแท้
ครู
092-5911942นางสาวสุพิชชา  ภูริธร
ครู
0804813545นางสาวน้ำหวาน  ศิลมั่น
ครูผู้ช่วย
097-2239541นางสาวพรวิภา  ชนะพาล
ครูอัตราจ้าง
080-1878992นางสาวจิราพร  เรืองโสภา
ครูอัตราจ้าง
087-7746996


Miss AKAT
ครูอัตราจ้าง
09-50915380


Miss  Nake
ครูอัตราจ้าง
086-6494784