โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางชนานันท์     ทองแสง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
095-6048429


นายสุรศักดิ์   ก่านหงษ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
087 – 8807688

นายปิยวัฒน์   ปัตถา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
089 – 4196846นางจิราวรรณ  แสงทอง
  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ