“วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม 2565

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานวิถีพอเพียง

พัฒนาผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล ชุมชนร่วมสร้างสรรค์

คติพจน์

ซื่อสัตย์ สามัคคี ความรู้ดี มีวินัย

ปรัชญา

ผู้มีปัญญาย่อมพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้ประสบสันติสุข

ข่าว/ประชาสัมพันธ์E-Service / E-office

e-learning

SMSS++

DMC

Salary

SGS

กสศ.

ภาพกิจกรรม


วารสาร/จดหมายข่าว