โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 45