กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พระราชบัญญัติลูกเสือ
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน