ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุชาติ รักษาชนม์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
e-mail : Suchat.13@gmail.com
โทร. 085-7668265

นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
e-mail : jeejee.pink2523@gmail.com
โทร. 093-3948365

นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จำรัส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
e-mail : terawanaor@gmail.com
โทร. 098-1428792