ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้งานงานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเจ้าหน้าที่

ภาษาไทย

นางนงเยาว์ บานฤทัย

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสมหวัง  บำรุงพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายดำรงศักดิ์ ศรีวิชัย

ครูชำนาญการ

นายปฏิยุทธ์  ชาคาร

ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาวดี โกฏิรักษ์

ครูผู้ช่วย

คณิตศาสตร์

นางกมลณัท  คลังเงิน

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเยาวภา  สมนาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิไกร  ไพศาลพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐฐากร ปัตถา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอำนวยพร เพิ่มเติม

ครูชำนาญการพิเศษ

ดร.อรุณี ศรีวงษ์ชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางญาณภัทร ครองถิ่น

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐพร  ดำรงชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญรอด นาอุดม

ครูชำนาญการ

วิทยาศาสตร์

นางสาววิไลวรรณ นันตะเวช

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสมพิศ  ทิพย์สุนา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอังคณา  ต่อติด

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกำธร  พลโลหะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเรณู   ไพศาลพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสัมฤทธิ์  ผดุงชีพ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพรรษา  ดอนวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพงษ์  โนภาศ 

ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญลักษณ์  รองแก้ว

พนักงานราชการ

นางสาวเหมือนฝัน  หิรัญอร

ครูอัตราจ้าง

เทคโนโลยี

นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิรสิทธิ์ ป้อมสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุทัศน์ เพิ่มพูล

พนักงานราชการ

นายปรพนธ์ งามประเสริฐ

ครูอัตราจ้าง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางรำไพ  ชนะจอก

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสุชาติ   ตุงชีพ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสรี   สมบูรณ์น้อย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพริน  สุขปาน

ครู คศ.1

นายเชิดพงษ์  งอกนาวัง

ครู คศ.1

นางกาญจนศิริ  อันภักดี

ครูผู้ช่วย

สุขศึกษาและพลศึกษา

นางวิไลลักษณ์  สารีสาย

ครูชำนาญการพิิเศษ

นายชัยวิทย์   ต่อติด

ครูชำนาญการพิิเศษ

นายอภิเดช   ทิพย์สุนา

ครูชำนาญการพิิเศษ

นายจตุรงค์   จุตะโน

ครูผู้ช่วย

ศิลปะ

นายจักรพันธ์  ญาณะนันท์

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชูสกุล  ทราบพรมราช

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตลา    ลาเหลา

พนักงานราชการ

การงานอาชีพ

นางชนานันท์  ทองแสง

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายปิยวัฒน์  ปัตถา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราวรรณ  แสงทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววาลีนา วิจิตรจันทร์

ครู

ภาษาต่างประเทศ

นางเมตตา  ทาท่าหว้า

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาภาภรณ์  ชัยจำรัส

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวันฉัตร  ทับทิมแท้

ครู คศ.1

นางสาวสุพิชชา  ภูริธร

ครู คศ.1

นางสาวน้ำหวาน  ศิลมั่น

ครู คศ.1

นางสาวจิราพร  เรืองโสภา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรวิภา  ชนะพาล

ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริลักษณ์  เหมือนพันธ์

ครูอัตราจ้าง

ครูชาวต่างชาติ

Mr.Daniel  Ormaye  Omwoyo

Mr.Enock  Nyambati Nyariki

เจ้าหน้าที่/งานสำนักงาน

น.ส.ปนิดา  ทวีเปล่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรชตวรรณ  สารีสาย

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายทวี ฉายชัยภูมิ

วิทยากรภายนอกฝึกซ้อมกีฬา

Loading