วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานวิถีพอเพียง พัฒนาผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากล ชุมชนร่วมสร้างสรรค์”

คติพจน์

“ซื่อสัตย์ สามัคคี ความรู้ดี มีวินัย”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยากรภายนอกฝึกซ้อมกีฬา โรงเรียนคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคอนสวรรค์ (Integrity & Transparency Assessment) ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565โครงการวันอาเซียน ปีการศึกษา 2565