วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานวิถีพอเพียง พัฒนาผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากล ชุมชนร่วมสร้างสรรค์”

คติพจน์

“ซื่อสัตย์ สามัคคี ความรู้ดี มีวินัย”
ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565โครงการวันอาเซียน ปีการศึกษา 2565

Loading