วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานวิถีพอเพียง พัฒนาผู้เรียน
สู่มาตรฐานสากล ชุมชนร่วมสร้างสรรค์”

คติพจน์

“ซื่อสัตย์ สามัคคี ความรู้ดี มีวินัย”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยากรภายนอกฝึกซ้อมกีฬา โรงเรียนคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2565

ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565โครงการวันอาเซียน ปีการศึกษา 2565